Civic Iasi


 
AcasaAcasa  PortalPortal  CalendarCalendar  GalerieGalerie  FAQFAQ  CautareCautare  MembriMembri  InregistrareInregistrare  ConectareConectare  
Ultimele subiecte
» Liste de plata NOIEMBRIE 2018
Lun 17 Dec 2018 - 9:31 Scris de ciubotaru savasta

» Liste de plata octombrie 2018
Lun 19 Noi 2018 - 10:47 Scris de ciubotaru savasta

» Liste de plata septembrie 2018
Mier 17 Oct 2018 - 18:33 Scris de ciubotaru savasta

» Liste de plata august 2018
Mar 18 Sept 2018 - 10:30 Scris de ciubotaru savasta

» Liste plata iulie 2018
Lun 20 Aug 2018 - 11:04 Scris de ciubotaru savasta

» Liste plata iunie 2018
Lun 23 Iul 2018 - 9:06 Scris de ciubotaru savasta

» Liste plata mai 2018
Lun 9 Iul 2018 - 10:07 Scris de ciubotaru savasta

» LISTE PLATA APRILIE 2018
Joi 17 Mai 2018 - 14:42 Scris de ciubotaru savasta

» liste plata martie 2018
Mier 25 Apr 2018 - 17:02 Scris de ciubotaru savasta

» LISTE PLATA FEBRUARIE 2018
Lun 19 Mar 2018 - 15:03 Scris de ciubotaru savasta

» Caut apartament Centru Civic
Mar 6 Mar 2018 - 12:10 Scris de cristina.mocanu86

» liste plata Ianuarie 2018
Mier 21 Feb 2018 - 10:28 Scris de ciubotaru savasta

Ianuarie 2019
LunMarMierJoiVinSamDum
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
CalendarCalendar

Distribuiți | 
 

 Contract de mandat

In jos 
AutorMesaj
david

avatar

masculin
Numarul mesajelor : 58
Varsta : 51
Data de inscriere : 14/03/2008

MesajSubiect: Contract de mandat   Mier 4 Feb 2009 - 8:07

CONTRACT DE MANDAT
1. PĂRȚILE CONTRACTANTE
Art. 1
S.C ............................ cu sediul în ...................... str ................... nr .......... înregistrată la Registrul Comerțului al ............................. sub nr ................. reprezentată prin domnul/doamna .................. în calitate de MANDANT,
Și
S.C .................................. cu sediul în ........................ str ......................... nr ........... înregistrată la Registrul Comerțului al .................... sub nr ........... reprezentată prin domnul/doamna .................. în calitate de parte MANDATAR.
2. OBIECTUL CONTRACTULUI
Art. 2
Obiectul prezentului contract constă în împuternicirea mandatarului de către mandant pentru realizarea, următoarelor operațiuni:.................................................
Toate operațiunile pe care este împuternicit să le efectueze mandatarul se vor realiza în numele și pe seama mandantului.
3. DURATA CONTRACTULUI
Art. 3
Durata prezentului contract este de ......................... (luni, ani), începând de la ................................ până la .................................
Durata prezentului contract poate fi prelungită prin acordul părților exprimat cu cel puțin .................. zile înainte de data până la care s-a convenit valabilitatea acestuia.
4. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR CONTRACTANTE
Art. 4
MANDATARUL este obligat la următoarele:
- să execute însărcinarea primită în conformitate cu instrucțiunile mandantului și în limitele împuternicirii conferite. În cazul depășirii limitelor mandatului, mandatarul va răspunde personal față de terți pentru obligațiile asumate.
- să îl informeze pe mandant, la cererea acestuia, asupra mersului operațiunilor întreprinse
- să remită/vireze în contul mandatarului nr ........................................... deschis la ................................., în termen de ........ zile de la primirea acestora, sumele încasate în legătură cu îndeplinirea mandatului, ori să le consemneze la C.E.C..
- să aducă la cunoștința terțelor persoane cu care încheie actele la care este împuternicit, calitatea sa de reprezentant și limitele împuternicirii de care dispune
- să ia toate măsurile necesare pentru păstrarea și conservarea în bună stare a bunurilor ce i-au fost încredințate pentru executarea mandatului;
- să trateze toate informațiile și documentațiile de care a luat la cunoștință în timpul derulării prezentului contract ca informații confidențiale și să nu le divulge unei terțe persoane fără consimțământul mandantului;
- după încetarea mandatului, să restituie mandantului procura primită și să-i predea orice alte acte sau bunuri primite în cursul executării mandatului;
- să comunice mandantului toate faptele care ar putea să-l hotărască a revoca sau modifică mandatul;
- să nu realizeze, fără învoirea expresă prealabilă a mandantului, operațiuni de tipul celor cu care a fost însărcinat prin prezentul contract, ca mandatar al altor persoane sau în nume propriu;
- să îndeplinească obligațiile ce-i incumbă în baza prezentului contract cu buna-credință și diligența unui bun proprietar
Art. 5
MANDANTUL este obligat la următoarele:
- să pună la dispoziția mandatarului toate mijloacele necesare pentru executarea mandatului
- să plătească mandatarului remunerația datorată pentru executarea mandatului
- să restituie cheltuielile făcute de mandatar pentru executarea mandatului
5. SUBSTITUIREA MANDATARULUI (opțional)
Art. 6
Mandatarului i se acordă dreptul de a se substitui cu o terță persoană căreia să-i transfere toate/parte(..................................) din drepturile conferite de mandant.
Mandatarul este ținut responsabil pentru faptele substitutului în cazul în care acesta este o persoană necorespunzătoare sau insolvabilă.
6. REMUNERAREA MANDATULUI
Art. 7
Pentru toate operațiunile pe care mandatarul le efectuează în baza prezentului contract și în limitele împuternicirii conferite, va primi o remunerație de ........................ lei/USD
Remunerația se va remite/ vira în contul mandatarului nr .............................. deschis la ................................... la data ...........................................
7. PRIVILEGIUL MANDATARULUI
Art. 8
Pentru ceea ce-i datorează mandantul, reprezentând remunerația neachitată, achitarea cheltuielilor făcute de mandatar pentru executarea mandatului, despăgubirile pentru repararea prejudiciului suferit cu ocazia îndeplinirii mandatului, mandatarul are un privilegiu special asupra tuturor bunurilor mandantului pe care le deține pentru executarea mandatului, până în momentul în care mandatarul își execută obligația.
Creanțele mandatarului garantate prin acest privilegiu au prioritate față de oricare alte creanțe împotriva mandantului.
Titularul dreptului de retenție nu poate reține bunul în compensație cu o altă creanță, fără legătură cu raporturile de mandat, pe care o are asupra debitorului.
Pe perioada dreptului de retenție bunul nu poate fi folosit de către titularul dreptului de retenție.
8. NOTIFICĂRI ȘI COMUNICĂRI
Art. 9
Orice comunicare sau notificare adresată de una din părți celeilalte, va fi socotită ca valabil îndeplinită dacă este transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.
Art. 10
În cazul în care notificarea/comunicarea se face pe cale poștală, se va transmite prin intermediul unei scrisori recomandate, cu confirmare de primire și se consideră primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal primitor pe această confirmare.
Art. 11
Dacă notificarea/comunicarea se trimite prin telex sau telefax, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată.
Art. 12
Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una din părți, dacă nu sunt confirmate prin intermediul uneia din modalitățile prevăzute la articolele precedente.
9. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
Art. 13
- prin comun acord, părțile convenind la încetarea contractului;
- prin expirarea duratei contractului
- prin executarea mandatului
- prin imposibilitate de executare în condițiile art. 16
- prin revocarea de către mandant a împuternicirii în urma unui preaviz de ........... zile;
- prin renunțarea mandatarului în urma unui preaviz de .......... zile;
- prin moartea sau interdicția uneia din părți;
- prin insolvabilitatea ori falimentul uneia din părți.
10. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ
Art. 14
Partea care execută cu întârziere obligațiile născute în baza acestui contract, este ținută a plăti penalități de întârziere în valoare de ....... % din valoarea obligației neexecutate, pentru fiecare zi de întârziere.
Art. 15
Partea care în mod culpabil nu execută, execută parțial sau defectuos obligațiile ce îi incumbă în baza acestui contract, este ținută a plăti daune-interese (în cuantum de ............)
11. FORȚA MAJORĂ
Art. 16
Forța majoră exonerează de răspundere părțile în cazul neexecutării parțiale sau totale a obligațiilor asumate prin prezentul contract. Prin forță majoră se înțelege un eveniment independent de voința părților, imprevizibil și insurmontabil, apărut după încheierea contractului și care împiedică părțile să execute total sau parțial obligațiile asumate.
Partea care invocă forța majoră are obligația să o aducă la cunoștința celeilalte părți, în scris, în maximum 5(cinci) zile de la apariție, iar dovada forței majore, împreună cu avertizare asupra efectelor și întinderii posibile a forței majore, se va comunica în maximum 15(cincisprezece) zile de la apariție.
Data de referință este data ștampilei poștei de expediere. Dovada va fi certificată de Camera de Comerț și Industrie sau alt organism abilitat de legea statului care o invocă.
Partea care invocă forța majoră are obligația să aducă la cunoștința celeilalte părți încetarea cauzei acesteia în maximum 15(cincisprezece) zile de la încetare.
Dacă aceste împrejurări și consecințele lor durează mai mult de 6(șase) luni, fiecare partener poate renunța la executarea contractului pe mai departe. În nici un caz, nici una din părți nu are dreptul de a cere despăgubiri de la cealaltă parte, dar ele au îndatorirea de a-și onora toate obligațiile până la această dată.
12. LITIGII
Art. 17
Litigiile care se vor naște din prezentul contract sau în legătură cu prezentul contract, inclusiv cele referitoare la validitatea, interpretarea, executarea sau desființarea lui vor fi soluționate pe cale amiabilă.
Art. 18
Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu acest contract, inclusiv referitor la încheierea, executarea ori desființarea lui, se va soluționa prin arbitrajul Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României în conformitate cu Regulile de procedură arbitrală ale acestei Curți.
Art. 19
Hotărârea arbitrală este definitivă și obligatorie.
13. ALTE CLAUZE
Art. 20
......................
14. CLAUZE FINALE
Art. 21
Prezentul contract poate fi modificat/ completat doar în urma acordului exprimat în scris al părților contractante.
Art. 22
Prezentul contract de consignație s-a încheiat azi, ............... în ......... exemplare având .............. Anexe ce fac parte integrantă din acestea, din care ...... exemplare pentru MANDANT și ...... exemplare pentru MANDATAR.
MANDANT, MANDATAR,
Sus In jos
Adrian

avatar

masculin
Numarul mesajelor : 96
Localizare : Iasi
Stare de spirit : buna
Data de inscriere : 15/12/2008

MesajSubiect: Contract de mandat   Joi 5 Feb 2009 - 17:24

Unmodel mai scurt de la asociatia mea
CONTRACT DE MANDAT Presedinte asociatie

1. PĂRȚILE CONTRACTANTE
Art. 1.
Asociația de Proprietari ..................................................................................., cu sediul în ………………….., str. ……………………. nr…….. sc….., et…., CUI ……………………., reprezentată prin Comitetul Executiv
Și
Dl. ……………………………………….. din …………., str………………. nr……, bl……….., sc….., Et. …., ap. …. în calitate de Președinte al Asociației.

2. OBIECTUL CONTRACTULUI
Art. 2.
Obiectul prezentului contract constă în împuternicirea Dl. …………………………………, conform horărârii Adunării Generale din data…………………………, să reprezinte asociația în calitate de Președinte .

3. DURATA CONTRACTULUI
Art. 3.
Durata prezentului contract este de 2 ani, începând de la ………………………….……….
Durata prezentului contract poate fi mai mica în cazul demisiei sau alegerii altui Președinte conf. Metodologiei în domeniu. Prelungirea mandatului dupa 2 ani se poate face numai prin adunare generală de alegeri.

4. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR CONTRACTANTE
Art. 4.1
Președintele :
Președintele asociației de proprietari reprezintă asociația în derularea contractelor și își asumă obligații în numele acesteia. El reprezintă asociația de proprietari în relațiile cu terții, inclusiv în acțiunile inițiate de asociație împotriva unui proprietar care nu și-a îndeplinit obligațiile față de asociație sau în procesele inițiate de un proprietar care contestă o hotărâre a adunării generale a proprietarilor.
Președintele asociației de proprietari supraveghează și urmărește aplicarea hotărârilor adunării generale, precum și aplicarea deciziilor comitetului executiv. Acesta, în funcție de situație, poate propune comitetului executiv sau adunării generale, după caz, măsuri împotriva celor care nu respectă regulile, regulamentele, hotărârile și deciziile asociației de proprietari, conform prevederilor legale și statutare.
In cazul in care presedintele se afla in imposibilitatea de a-si exercita atributiile, acestea vor fi indeplinite de catre un vicepresedinte numit de președintele asociației de proprietari dintre membrii comitetului executiv, urmând ca in termen de 90 de zile de la data cand s-a constatat indisponibilitatea sa fie organizata o adunare generala, pentru a alege un nou presedinte.
Art. 4.2
Comitetul executiv:
Participa la ședințele de comitet la convocarea președintelui
Duce la îndeplinire hotărârile adunării generale prin emiterea de decizii scrise.
Gestionează situațiile excepționale și de criză;
Exercită alte atribuții care i-au fost conferite prin hotărârile adunării generale.

5. REMUNERAREA PREȘEDINTELUI
Art. 5.
Pentru operațiunile pe care președintele le efectuează în baza prezentului contract și în limitele împuternicirii conferite, va primi o remunerație de ……… lei net lunar. Se va calcula o suma bruta din care se vor retine și vira impozit (16% pe venit) și eventual taxe ținând cont și de statutul de pensionar al Președintelui.
Remunerația se va achita în ultima zi lucrătoare a lunii.

6. NOTIFICĂRI ȘI COMUNICĂRI
Art. 6.1
Orice comunicare sau notificare adresată de una din părți celeilalte, va fi socotită ca valabil îndeplinită dacă este transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.
Art. 6.2
Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una din părți.

7. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
Art. 7.
- prin expirarea duratei contractului
- prin imposibilitate de executare în condiții de forță majoră
- prin renunțarea președintelui în urma unui preaviz de 30 zile;
- prin alegeri anticipate conform reglementărilor în vigoare

8. FORȚA MAJORĂ
Art. 8.
Forța majoră exonerează de răspundere părțile în cazul neexecutării parțiale sau totale a obligațiilor asumate prin prezentul contract. Prin forță majoră se înțelege un eveniment independent de voința părților, imprevizibil și insurmontabil, apărut după încheierea contractului și care împiedică părțile să execute total sau parțial obligațiile asumate.

9. LITIGII
Art. 9.
Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu acest contract, inclusiv referitor la încheierea, executarea ori desființarea lui, nesoluționat pe cale amiabilă, se va soluționa prin hotărâre în Adunarea generala a proprietarilor.

10. CLAUZE FINALE
Art. 10.
Prezentul contract poate fi modificat/ completat doar în urma acordului exprimat în scris al părților contractante.
S-a încheiat astăzi, ............... în 2(două) exemplare: unul pentru Comitetul executiv și un exemplar pentru Președinte.PREȘEDINTE, COMITET EXECUTIV
Sus In jos
Toto
Admin


masculin
Numarul mesajelor : 474
Varsta : 62
Localizare : Iasi
Stare de spirit : optimist
Data de inscriere : 09/03/2008

MesajSubiect: Contract de mandat cenzor   Lun 28 Mar 2011 - 14:31

ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI SCALA Nr....../......................


CONTRACT DE MANDAT CENZOR

1. PĂRȚILE CONTRACTANTE
Art. 1 Asociația de Proprietari Scala , cu sediul în Iași, str. ..... nr. ...., sc...., et....., CUI 10041415, reprezentată prin dl.....................................................Președinte al Comitetului Executiv
Și
Dl. .............................................. ......................din Iași, str. A. Panu nr....., bl. ..........., sc...., Et. ...., ap. ..... în calitate de Cenzor.

2. OBIECTUL CONTRACTULUI
Art. 2. Obiectul prezentului contract constă în mandatarea domnului ................................................
(cenzor) conform hotărârii Adunării Generale (sau Decizia Comitetului Executiv) din data de...................... ..., să exercite funcția de cenzor conform legislației in vigoare.

3. DURATA CONTRACTULUI
Art. 3. Durata prezentului contract este de 2 ani, începând de la 01.04.2009.
Durata prezentului contract poate fi mai mică în cazul demisiei sau alegerii altui Cenzor conform legislației în domeniu. Prelungirea mandatului se poate face numai prin votul membrilor asociației în adunarea generală de alegeri.

4. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR CONTRACTANTE

Art. 4. Cenzorul:
Coordonează întreaga activitate financiar-contabila a asociației, colaborând cu președintele, membrii comitetului și administratorul asociaziei. Are acces fără limitare la toate documentele asociației pentru verificarea legalității lor. Atribuțiunile concrete se stabilesc prin fișa postului atașată acestui contract.
Art. 5. Președintele asociației
Președintele asociației de proprietari colaborează cu cenzorul și-l sprijină în activitate pentru punerea în aplicare a hotărârilor adunării generale, precum și aplicarea deciziilor comitetului executiv.

5. REMUNERAREA CENZORULUI


Art. 6. Pentru activitatea efectuată în baza prezentului contract, în limitele împuternicirii conferite de adunarea generală și de legislația în vigoare, cenzorul va primi o indemnizație de 300 lei net lunar. Administratorul va calcula o sumă brută din care se vor reține la sursă și achita impozitul (16% pe venit) și eventualele taxe conform legislației actuale sau viitoare, ținând cont și de statutul cenzorului (pensionar, agajat etc), făcând viramentele la stat.
Art. 7. Indemnizația se va achita lunar la data de.................

6. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
Art. 8. Actualul contract poate inceta in urmatoarele situatii, conform legislatiei:
- prin expirarea duratei contractului
- prin imposibilitate de executare în condiții de forță majoră
- prin renunțarea la această funcție în urma unui preaviz de 30 zile;
- prin alegeri anticipate conform reglementărilor în vigoare

7. FORȚA MAJORĂ
Art. 9. Forța majoră exonerează de răspundere părțile în cazul neexecutării parțiale sau totale a obligațiilor asumate prin prezentul contract. Prin forță majoră se înțelege un eveniment independent de voința părților, imprevizibil și insurmontabil, apărut după încheierea contractului și care împiedică părțile să execute total sau parțial obligațiile asumate.

8. LITIGII
Art. 10. Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu acest contract, inclusiv referitor la încheierea, executarea ori desființarea lui, nesoluționat la nivelul comitetului executiv, condus de președinte, se va soluționa prin hotărâre în Adunarea generală a proprietarilor.

9. CLAUZE FINALE
Art. 11. Prezentul contract poate fi modificat / completat doar în urma acordului exprimat în scris al părților contractante.
S-a încheiat astăzi, ........................ în 2(două) exemplare: unul pentru Cenzor și un exemplar pentru Președintele asociatiei.

PREȘEDINTE, CENZOR,

_________________
Cu mici exceptii avem vecini normali!
Sus In jos
http://scala.forumgratuit.ro
Continut sponsorizat
MesajSubiect: Re: Contract de mandat   

Sus In jos
 
Contract de mandat
Sus 
Pagina 1 din 1

Permisiunile acestui forum:Nu puteti raspunde la subiectele acestui forum
Civic Iasi :: Asociatia de proprietari :: Legislatie-
Mergi direct la: