Civic Iasi


 
AcasaAcasa  PortalPortal  GalerieGalerie  CautareCautare  InregistrareInregistrare  ConectareConectare  
Ultimele subiecte
» lISTE PLATA Decembrie 2019
Contract de mandat Icon_minipostedVin 17 Ian 2020 - 11:31 Scris de ciubotaru savasta

» lISTE PLATA noiembrie 2019
Contract de mandat Icon_minipostedLun 16 Dec 2019 - 13:42 Scris de ciubotaru savasta

» Liste plata octombrie 2019
Contract de mandat Icon_minipostedMar 19 Noi 2019 - 10:52 Scris de ciubotaru savasta

» Vă urez o zi frumoasă!
Contract de mandat Icon_minipostedMar 19 Noi 2019 - 10:50 Scris de Adrian

» Liste plata Septembrie 2019
Contract de mandat Icon_minipostedJoi 17 Oct 2019 - 13:04 Scris de ciubotaru savasta

» liste plata august 2019
Contract de mandat Icon_minipostedLun 16 Sept 2019 - 18:24 Scris de ciubotaru savasta

» Liste plata Iulie 2019
Contract de mandat Icon_minipostedVin 16 Aug 2019 - 10:15 Scris de ciubotaru savasta

» Liste plata Iunie 2019
Contract de mandat Icon_minipostedVin 19 Iul 2019 - 8:17 Scris de ciubotaru savasta

» Liste plata Mai 2019
Contract de mandat Icon_minipostedMar 18 Iun 2019 - 7:59 Scris de ciubotaru savasta

» Liste plata Aprilie 2019
Contract de mandat Icon_minipostedLun 20 Mai 2019 - 9:10 Scris de ciubotaru savasta

» Liste plata MARTIE 2019
Contract de mandat Icon_minipostedMier 17 Apr 2019 - 8:47 Scris de ciubotaru savasta

» lISTE PLATA februarie 2019
Contract de mandat Icon_minipostedSam 16 Mar 2019 - 10:38 Scris de ciubotaru savasta

Ianuarie 2020
LunMarMierJoiVinSamDum
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
CalendarCalendar

Distribuiţi
 

 Contract de mandat

In jos 
AutorMesaj
david

david

masculin
Numarul mesajelor : 58
Varsta : 52
Data de inscriere : 14/03/2008

Contract de mandat Empty
MesajSubiect: Contract de mandat   Contract de mandat Icon_minipostedMier 4 Feb 2009 - 8:07

CONTRACT DE MANDAT
1. PĂRŢILE CONTRACTANTE
Art. 1
S.C ............................ cu sediul în ...................... str ................... nr .......... înregistrată la Registrul Comerţului al ............................. sub nr ................. reprezentată prin domnul/doamna .................. în calitate de MANDANT,
Şi
S.C .................................. cu sediul în ........................ str ......................... nr ........... înregistrată la Registrul Comerţului al .................... sub nr ........... reprezentată prin domnul/doamna .................. în calitate de parte MANDATAR.
2. OBIECTUL CONTRACTULUI
Art. 2
Obiectul prezentului contract constă în împuternicirea mandatarului de către mandant pentru realizarea, următoarelor operaţiuni:.................................................
Toate operaţiunile pe care este împuternicit să le efectueze mandatarul se vor realiza în numele şi pe seama mandantului.
3. DURATA CONTRACTULUI
Art. 3
Durata prezentului contract este de ......................... (luni, ani), începând de la ................................ până la .................................
Durata prezentului contract poate fi prelungită prin acordul părţilor exprimat cu cel puţin .................. zile înainte de data până la care s-a convenit valabilitatea acestuia.
4. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR CONTRACTANTE
Art. 4
MANDATARUL este obligat la următoarele:
- să execute însărcinarea primită în conformitate cu instrucţiunile mandantului şi în limitele împuternicirii conferite. În cazul depăşirii limitelor mandatului, mandatarul va răspunde personal faţă de terţi pentru obligaţiile asumate.
- să îl informeze pe mandant, la cererea acestuia, asupra mersului operaţiunilor întreprinse
- să remită/vireze în contul mandatarului nr ........................................... deschis la ................................., în termen de ........ zile de la primirea acestora, sumele încasate în legătură cu îndeplinirea mandatului, ori să le consemneze la C.E.C..
- să aducă la cunoştinţa terţelor persoane cu care încheie actele la care este împuternicit, calitatea sa de reprezentant şi limitele împuternicirii de care dispune
- să ia toate măsurile necesare pentru păstrarea şi conservarea în bună stare a bunurilor ce i-au fost încredinţate pentru executarea mandatului;
- să trateze toate informaţiile şi documentaţiile de care a luat la cunoştinţă în timpul derulării prezentului contract ca informaţii confidenţiale şi să nu le divulge unei terţe persoane fără consimţământul mandantului;
- după încetarea mandatului, să restituie mandantului procura primită şi să-i predea orice alte acte sau bunuri primite în cursul executării mandatului;
- să comunice mandantului toate faptele care ar putea să-l hotărască a revoca sau modifică mandatul;
- să nu realizeze, fără învoirea expresă prealabilă a mandantului, operaţiuni de tipul celor cu care a fost însărcinat prin prezentul contract, ca mandatar al altor persoane sau în nume propriu;
- să îndeplinească obligaţiile ce-i incumbă în baza prezentului contract cu buna-credinţă şi diligenţa unui bun proprietar
Art. 5
MANDANTUL este obligat la următoarele:
- să pună la dispoziţia mandatarului toate mijloacele necesare pentru executarea mandatului
- să plătească mandatarului remuneraţia datorată pentru executarea mandatului
- să restituie cheltuielile făcute de mandatar pentru executarea mandatului
5. SUBSTITUIREA MANDATARULUI (opţional)
Art. 6
Mandatarului i se acordă dreptul de a se substitui cu o terţă persoană căreia să-i transfere toate/parte(..................................) din drepturile conferite de mandant.
Mandatarul este ţinut responsabil pentru faptele substitutului în cazul în care acesta este o persoană necorespunzătoare sau insolvabilă.
6. REMUNERAREA MANDATULUI
Art. 7
Pentru toate operaţiunile pe care mandatarul le efectuează în baza prezentului contract şi în limitele împuternicirii conferite, va primi o remuneraţie de ........................ lei/USD
Remuneraţia se va remite/ vira în contul mandatarului nr .............................. deschis la ................................... la data ...........................................
7. PRIVILEGIUL MANDATARULUI
Art. 8
Pentru ceea ce-i datorează mandantul, reprezentând remuneraţia neachitată, achitarea cheltuielilor făcute de mandatar pentru executarea mandatului, despăgubirile pentru repararea prejudiciului suferit cu ocazia îndeplinirii mandatului, mandatarul are un privilegiu special asupra tuturor bunurilor mandantului pe care le deţine pentru executarea mandatului, până în momentul în care mandatarul îşi execută obligaţia.
Creanţele mandatarului garantate prin acest privilegiu au prioritate faţă de oricare alte creanţe împotriva mandantului.
Titularul dreptului de retenţie nu poate reţine bunul în compensaţie cu o altă creanţă, fără legătură cu raporturile de mandat, pe care o are asupra debitorului.
Pe perioada dreptului de retenţie bunul nu poate fi folosit de către titularul dreptului de retenţie.
8. NOTIFICĂRI ŞI COMUNICĂRI
Art. 9
Orice comunicare sau notificare adresată de una din părţi celeilalte, va fi socotită ca valabil îndeplinită dacă este transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.
Art. 10
În cazul în care notificarea/comunicarea se face pe cale poştală, se va transmite prin intermediul unei scrisori recomandate, cu confirmare de primire şi se consideră primită de destinatar la data menţionată de oficiul poştal primitor pe această confirmare.
Art. 11
Dacă notificarea/comunicarea se trimite prin telex sau telefax, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată.
Art. 12
Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una din părţi, dacă nu sunt confirmate prin intermediul uneia din modalităţile prevăzute la articolele precedente.
9. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
Art. 13
- prin comun acord, părţile convenind la încetarea contractului;
- prin expirarea duratei contractului
- prin executarea mandatului
- prin imposibilitate de executare în condiţiile art. 16
- prin revocarea de către mandant a împuternicirii în urma unui preaviz de ........... zile;
- prin renunţarea mandatarului în urma unui preaviz de .......... zile;
- prin moartea sau interdicţia uneia din părţi;
- prin insolvabilitatea ori falimentul uneia din părţi.
10. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ
Art. 14
Partea care execută cu întârziere obligaţiile născute în baza acestui contract, este ţinută a plăti penalităţi de întârziere în valoare de ....... % din valoarea obligaţiei neexecutate, pentru fiecare zi de întârziere.
Art. 15
Partea care în mod culpabil nu execută, execută parţial sau defectuos obligaţiile ce îi incumbă în baza acestui contract, este ţinută a plăti daune-interese (în cuantum de ............)
11. FORŢA MAJORĂ
Art. 16
Forţa majoră exonerează de răspundere părţile în cazul neexecutării parţiale sau totale a obligaţiilor asumate prin prezentul contract. Prin forţă majoră se înţelege un eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil şi insurmontabil, apărut după încheierea contractului şi care împiedică părţile să execute total sau parţial obligaţiile asumate.
Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să o aducă la cunoştinţa celeilalte părţi, în scris, în maximum 5(cinci) zile de la apariţie, iar dovada forţei majore, împreună cu avertizare asupra efectelor şi întinderii posibile a forţei majore, se va comunica în maximum 15(cincisprezece) zile de la apariţie.
Data de referinţă este data ştampilei poştei de expediere. Dovada va fi certificată de Camera de Comerţ şi Industrie sau alt organism abilitat de legea statului care o invocă.
Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să aducă la cunoştinţa celeilalte părţi încetarea cauzei acesteia în maximum 15(cincisprezece) zile de la încetare.
Dacă aceste împrejurări şi consecinţele lor durează mai mult de 6(şase) luni, fiecare partener poate renunţa la executarea contractului pe mai departe. În nici un caz, nici una din părţi nu are dreptul de a cere despăgubiri de la cealaltă parte, dar ele au îndatorirea de a-şi onora toate obligaţiile până la această dată.
12. LITIGII
Art. 17
Litigiile care se vor naşte din prezentul contract sau în legătură cu prezentul contract, inclusiv cele referitoare la validitatea, interpretarea, executarea sau desfiinţarea lui vor fi soluţionate pe cale amiabilă.
Art. 18
Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu acest contract, inclusiv referitor la încheierea, executarea ori desfiinţarea lui, se va soluţiona prin arbitrajul Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României în conformitate cu Regulile de procedură arbitrală ale acestei Curţi.
Art. 19
Hotărârea arbitrală este definitivă şi obligatorie.
13. ALTE CLAUZE
Art. 20
......................
14. CLAUZE FINALE
Art. 21
Prezentul contract poate fi modificat/ completat doar în urma acordului exprimat în scris al părţilor contractante.
Art. 22
Prezentul contract de consignaţie s-a încheiat azi, ............... în ......... exemplare având .............. Anexe ce fac parte integrantă din acestea, din care ...... exemplare pentru MANDANT şi ...... exemplare pentru MANDATAR.
MANDANT, MANDATAR,
Sus In jos
Adrian

Adrian

masculin
Numarul mesajelor : 97
Localizare : Iasi
Stare de spirit : buna
Data de inscriere : 15/12/2008

Contract de mandat Empty
MesajSubiect: Contract de mandat   Contract de mandat Icon_minipostedJoi 5 Feb 2009 - 17:24

Unmodel mai scurt de la asociatia mea
CONTRACT DE MANDAT Presedinte asociatie

1. PĂRŢILE CONTRACTANTE
Art. 1.
Asociaţia de Proprietari ..................................................................................., cu sediul în ………………….., str. ……………………. nr…….. sc….., et…., CUI ……………………., reprezentată prin Comitetul Executiv
Şi
Dl. ……………………………………….. din …………., str………………. nr……, bl……….., sc….., Et. …., ap. …. în calitate de Preşedinte al Asociaţiei.

2. OBIECTUL CONTRACTULUI
Art. 2.
Obiectul prezentului contract constă în împuternicirea Dl. …………………………………, conform horărârii Adunării Generale din data…………………………, să reprezinte asociaţia în calitate de Preşedinte .

3. DURATA CONTRACTULUI
Art. 3.
Durata prezentului contract este de 2 ani, începând de la ………………………….……….
Durata prezentului contract poate fi mai mica în cazul demisiei sau alegerii altui Preşedinte conf. Metodologiei în domeniu. Prelungirea mandatului dupa 2 ani se poate face numai prin adunare generală de alegeri.

4. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR CONTRACTANTE
Art. 4.1
Preşedintele :
Preşedintele asociaţiei de proprietari reprezintă asociaţia în derularea contractelor şi îşi asumă obligaţii în numele acesteia. El reprezintă asociaţia de proprietari în relaţiile cu terţii, inclusiv în acţiunile iniţiate de asociaţie împotriva unui proprietar care nu şi-a îndeplinit obligaţiile faţă de asociaţie sau în procesele iniţiate de un proprietar care contestă o hotărâre a adunării generale a proprietarilor.
Preşedintele asociaţiei de proprietari supraveghează şi urmăreşte aplicarea hotărârilor adunării generale, precum şi aplicarea deciziilor comitetului executiv. Acesta, în funcţie de situaţie, poate propune comitetului executiv sau adunării generale, după caz, măsuri împotriva celor care nu respectă regulile, regulamentele, hotărârile şi deciziile asociaţiei de proprietari, conform prevederilor legale şi statutare.
In cazul in care presedintele se afla in imposibilitatea de a-si exercita atributiile, acestea vor fi indeplinite de catre un vicepresedinte numit de preşedintele asociaţiei de proprietari dintre membrii comitetului executiv, urmând ca in termen de 90 de zile de la data cand s-a constatat indisponibilitatea sa fie organizata o adunare generala, pentru a alege un nou presedinte.
Art. 4.2
Comitetul executiv:
Participa la şedinţele de comitet la convocarea preşedintelui
Duce la îndeplinire hotărârile adunării generale prin emiterea de decizii scrise.
Gestionează situaţiile excepţionale şi de criză;
Exercită alte atribuţii care i-au fost conferite prin hotărârile adunării generale.

5. REMUNERAREA PREŞEDINTELUI
Art. 5.
Pentru operaţiunile pe care preşedintele le efectuează în baza prezentului contract şi în limitele împuternicirii conferite, va primi o remuneraţie de ……… lei net lunar. Se va calcula o suma bruta din care se vor retine şi vira impozit (16% pe venit) şi eventual taxe ţinând cont şi de statutul de pensionar al Preşedintelui.
Remuneraţia se va achita în ultima zi lucrătoare a lunii.

6. NOTIFICĂRI ŞI COMUNICĂRI
Art. 6.1
Orice comunicare sau notificare adresată de una din părţi celeilalte, va fi socotită ca valabil îndeplinită dacă este transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.
Art. 6.2
Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una din părţi.

7. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
Art. 7.
- prin expirarea duratei contractului
- prin imposibilitate de executare în condiţii de forţă majoră
- prin renunţarea preşedintelui în urma unui preaviz de 30 zile;
- prin alegeri anticipate conform reglementărilor în vigoare

8. FORŢA MAJORĂ
Art. 8.
Forţa majoră exonerează de răspundere părţile în cazul neexecutării parţiale sau totale a obligaţiilor asumate prin prezentul contract. Prin forţă majoră se înţelege un eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil şi insurmontabil, apărut după încheierea contractului şi care împiedică părţile să execute total sau parţial obligaţiile asumate.

9. LITIGII
Art. 9.
Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu acest contract, inclusiv referitor la încheierea, executarea ori desfiinţarea lui, nesoluţionat pe cale amiabilă, se va soluţiona prin hotărâre în Adunarea generala a proprietarilor.

10. CLAUZE FINALE
Art. 10.
Prezentul contract poate fi modificat/ completat doar în urma acordului exprimat în scris al părţilor contractante.
S-a încheiat astăzi, ............... în 2(două) exemplare: unul pentru Comitetul executiv şi un exemplar pentru Preşedinte.PREŞEDINTE, COMITET EXECUTIV
Sus In jos
Toto
Admin


masculin
Numarul mesajelor : 474
Varsta : 63
Localizare : Iasi
Stare de spirit : optimist
Data de inscriere : 09/03/2008

Contract de mandat Empty
MesajSubiect: Contract de mandat cenzor   Contract de mandat Icon_minipostedLun 28 Mar 2011 - 14:31

ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI SCALA Nr....../......................


CONTRACT DE MANDAT CENZOR

1. PĂRŢILE CONTRACTANTE
Art. 1 Asociaţia de Proprietari Scala , cu sediul în Iaşi, str. ..... nr. ...., sc...., et....., CUI 10041415, reprezentată prin dl.....................................................Preşedinte al Comitetului Executiv
Şi
Dl. .............................................. ......................din Iaşi, str. A. Panu nr....., bl. ..........., sc...., Et. ...., ap. ..... în calitate de Cenzor.

2. OBIECTUL CONTRACTULUI
Art. 2. Obiectul prezentului contract constă în mandatarea domnului ................................................
(cenzor) conform hotărârii Adunării Generale (sau Decizia Comitetului Executiv) din data de...................... ..., să exercite funcţia de cenzor conform legislaţiei in vigoare.

3. DURATA CONTRACTULUI
Art. 3. Durata prezentului contract este de 2 ani, începând de la 01.04.2009.
Durata prezentului contract poate fi mai mică în cazul demisiei sau alegerii altui Cenzor conform legislaţiei în domeniu. Prelungirea mandatului se poate face numai prin votul membrilor asociaţiei în adunarea generală de alegeri.

4. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR CONTRACTANTE

Art. 4. Cenzorul:
Coordonează întreaga activitate financiar-contabila a asociaţiei, colaborând cu preşedintele, membrii comitetului şi administratorul asociaziei. Are acces fără limitare la toate documentele asociaţiei pentru verificarea legalităţii lor. Atribuţiunile concrete se stabilesc prin fişa postului ataşată acestui contract.
Art. 5. Preşedintele asociaţiei
Preşedintele asociaţiei de proprietari colaborează cu cenzorul şi-l sprijină în activitate pentru punerea în aplicare a hotărârilor adunării generale, precum şi aplicarea deciziilor comitetului executiv.

5. REMUNERAREA CENZORULUI


Art. 6. Pentru activitatea efectuată în baza prezentului contract, în limitele împuternicirii conferite de adunarea generală şi de legislaţia în vigoare, cenzorul va primi o indemnizaţie de 300 lei net lunar. Administratorul va calcula o sumă brută din care se vor reţine la sursă şi achita impozitul (16% pe venit) şi eventualele taxe conform legislaţiei actuale sau viitoare, ţinând cont şi de statutul cenzorului (pensionar, agajat etc), făcând viramentele la stat.
Art. 7. Indemnizaţia se va achita lunar la data de.................

6. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
Art. 8. Actualul contract poate inceta in urmatoarele situatii, conform legislatiei:
- prin expirarea duratei contractului
- prin imposibilitate de executare în condiţii de forţă majoră
- prin renunţarea la această funcţie în urma unui preaviz de 30 zile;
- prin alegeri anticipate conform reglementărilor în vigoare

7. FORŢA MAJORĂ
Art. 9. Forţa majoră exonerează de răspundere părţile în cazul neexecutării parţiale sau totale a obligaţiilor asumate prin prezentul contract. Prin forţă majoră se înţelege un eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil şi insurmontabil, apărut după încheierea contractului şi care împiedică părţile să execute total sau parţial obligaţiile asumate.

8. LITIGII
Art. 10. Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu acest contract, inclusiv referitor la încheierea, executarea ori desfiinţarea lui, nesoluţionat la nivelul comitetului executiv, condus de preşedinte, se va soluţiona prin hotărâre în Adunarea generală a proprietarilor.

9. CLAUZE FINALE
Art. 11. Prezentul contract poate fi modificat / completat doar în urma acordului exprimat în scris al părţilor contractante.
S-a încheiat astăzi, ........................ în 2(două) exemplare: unul pentru Cenzor şi un exemplar pentru Preşedintele asociatiei.

PREŞEDINTE, CENZOR,

_________________
Cu mici exceptii avem vecini normali!
Sus In jos
http://scala.forumgratuit.ro
Continut sponsorizat
Contract de mandat Empty
MesajSubiect: Re: Contract de mandat   Contract de mandat Icon_miniposted

Sus In jos
 
Contract de mandat
Sus 
Pagina 1 din 1

Permisiunile acestui forum:Nu puteti raspunde la subiectele acestui forum
Civic Iasi :: Asociatia de proprietari :: Legislatie-
Mergi direct la: